V O L L E Y B A L V E R E N I G I N G   A L K M A A R

Inschrijfnr. K.v.K.: V40636267

 

Ledenadministratie:                                      1 juni 2020    

Dirk van Luit

 

 

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het inleveren van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier bij één van de bestuursleden van de vereniging. Zij, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen het aanmeldingsformulier in te laten vullen door één der ouders of verzorgers. Opzegging van het lidmaatschap - door het lid of namens de vereniging - kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar), met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Voor statuten, huishoudelijk reglement en vragen kunt u altijd contact op nemen met het bestuur.

Wij wensen u een sportief en vooral gezellig verblijf bij V.V.A

 

Betaling van de contributie

 

De contributie bestaat uit een basisbedrag, eventueel aangevuld met een competitiebijdrage.

Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn voor het seizoen 2020/2021:

 

De verenigingscontributie (voor alle leden):

Senioren

 € 100,00

(of 3x € 35,00)

 

 

 

 

 

 

U kunt de verenigings-contributie in drie termijnen betalen. Bij betaling ineens geldt het eerst aangegeven bedrag.

 

Voor competitie spelers komt hier bij de competitiebijdrage bij:

Senioren

 € 100,00

Recreanten:

 € 30,00

 

- Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld van slechts € 2,50.

 

Afmelding kan alleen vóór aanvang van de zomervakantie plaatsvinden. Dit is nodig omdat de contributie gebaseerd is op de te verwachten kosten, zoals zaalhuur, trainers en materiaal-aanschaf. Voor leden die zich te laat afmelden zijn deze kosten al gemaakt. Houd er daarom rekening mee, dat bij te late afmelding toch contributie betaald moet worden voor het hele seizoen, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

Speeldagen voor de competitie zijn:

Senioren Nevobo: kan op iedere dag van de week, (behalve zondag) (vrijwel wekelijks).

Recreanten dames: dinsdagavond in Noord Scharwoude.

Recreanten heren: dinsdagavond in Heiloo of donderdagavond in Heerhugowaard (meestal om de twee weken).

 

In het kader van de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het noodzakelijk dat u toestemming geeft aan VVA om uw gegevens te verwerken, op te slaan in een ledenbestand.